Propozicije

PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN-LINE HOKEJU ZA SEZONU 2017

OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Državno prvenstvo SHLS u In-line hokeju organizuje se u skladu sa Propozicijama Državno
prvenstvo SHLS u In-line hokeju i zvaničnim pravilima IIHF-a.
Rasporedi takmičenja po kategorijama sastavni su deo Propozicija i definišu se kao dodatak
za svaku takmičarsku sezonu.
Definicija godišta po kategorijama sastavni je deo Propozicija i definiše se kao dodatak za
svaku takmičarsku sezonu.
Klubovi se za takmičenje prijavljuju sa ekipama koje ispunjavaju uslove igranja u predviđenoj
kategoriji.

Član 2.
Takmičenja u kategorijama navedenim u članu 1. vodi Direktor takmičenja SHLS.

Član 3.
Takmičenja u In-line hokeju koja se igraju na teritoriji Republike Srbije potpadaju pod
nadležnost SHLS i na njih se primenjuje Disciplinski pravilnik SHLS.

Član 4.
Na takmičenjima u okviru državnog prvenstva Srbije mora biti istaknuta državna zastava
Republike Srbije (gde je to moguće).

Član 5.
Prijavljena ekipa mora na utakmici da nastupi sa najmanje 5 igrača i golmanom, a najviše
može da ima 16 igrača i 2 golmana.
Ekipa koja ne zadovoljava uslove minimalno potrebnog broja igrača ne može započeti
utakmicu.
Igrači koji su 3 godine mlađi od minimalno dozvoljene starosne granice kategorije u kojoj se
takmiče moraju imati dozvolu roditelja ili staratelja za nastup, kao i potvrdu kluba.

Član 6.
Ekipa bez golmana NE MOŽE započeti takmičenje.

Član 7.
U toku utakmice, na klupi za igrače mogu biti samo prijavljeni igrači u opremi i do 3 službena
lica ekipe.
Ukoliko službeno lice na utakmici zatraži, igrač je u obavezi da se identifikuje davanjem na
uvid lične karte ili nekog drugog dokumenta sa slikom (za maloletne igrače).

SISTEM TAKMIČENJA

Član 8.
 pravo nastupa imaju sve uredno prijavljene ekipe
 sistem i raspored takmičenja za svaku sezonu formira Direktor takmičenja, a na
osnovu prispelih prijava ekipa, za svaku takmičarsku selekciju posebno.
U slučaju nerešenog rezultata u regularnom delu utakmice pristupa se izvođenju penala,
prva serija po 3 penala naizmenično, zatim po jedan penal naizmenično do konačne pobede
Bacanjem novčića određuje se ko prvi izvodi penal. Nakon prva 3 penala menja se redosled
izvođenja.
U slučaju nerešenog rezultata u PLAY OFF-u igra se jedan produžetak u trajanju od 5 minuta
(do zlatnog gola). Ako i nakon produžetka nema pobednika pristupa se izvođenju penala (po
principu kao i u ligaškom takmičenju).

Član 9.
Ukoliko ekipa ne dođe na utakmicu istu gubi službenim rezultatom 5:0 i kažnjava se
oduzimanjem jednog (1) boda.
U slučaju tri nedolaska na utakmicu ekipa se isključuje iz takmičenja, a celokupno bodovanje
s istom ekipom briše.
U slučaju najvljenog kašnjenja ekipe, glavni sudija ima pravo da odloži početak meča za 15
minuta. Ukoliko se ekipa ne pojavi u tom vremenskom periodu, primenjuje se stav 1 ovog
Člana.
U slučaju da na zakazanu utakmicu ne dođu obe ekipe ili da ekipe nemaju dovoljan broj
igrača za početak utakmice (pet plus golman) utakmica će biti registrovana rezutlatom 0:0, a
svaka od ekipa biće kažnjena oduzimanjem jednog (1) boda.

SUDIJE

Član 10.
Utakmice ligaškog dela Državnog prvenstva sudi minimalno jedan sudija (određen od strane
Udruženja sudija na ledu i betonu „SrbReferee“).
Utakmice play off-a sude dvojica sudija (određeni od strane Udruženja sudija na ledu i
betonu „SrbReferee“).

Član 11.
Troškovi suđenja u svim kategorijama definisani su posebnim troškovnikom usvojenim pre
početka sezone.

BODOVANJE

Član 12.
U ligaškom delu Državnog prvenstva za pobedu u regularnom delu utakmice ekipa dobija tri
boda, za pobedu nakon penala dobija dva boda, za poraz nakon penala dobija jedan bod.
Za poraz u regularnom delu utakmice ne dobijaju se bodovi.

Član 13.
U slučaju da dve ekipa imaju isti broj bodova u ligaškom delu Državnog prvenstva primenjuju
se sledeća pravila u skladu sa navedenim redosledom:
– bodovi iz međusobnih susreta
– gol razlika iz međusobnih susreta
– veći broj postignutih golova
– ukupna gol razlika
– minute kazne
U slučaju da više ekipa ima isti broj bodova u ligaškom delu Državnog prvenstva primenjuju
se IIHF pravila (mini liga).

UTAKMICE

Član 14.
Minimalno vreme zagrevanja ekipa za utakmicu je 5 minuta.
U utakmicama play off-a vreme zagrevanja može se produžiti na 10 minuta.
Utakmica traje četiri puta po deset minuta (4x10min)
Igra se bez zaustavljanja vremena (prljava igra) osim u sledećim slučajevima:
– u slučaju nerešenog rezultata ili rezultata s jednim golom razlike vreme se
zaustavlja u toku poslednja 2 minuta utakmice.
– nakon postignutog gola
– prilikom dosuđivanja kazne koja rezultuje isključenjem igrača.
– u slučaju povrede igrača
Svaka ekipa ima pravo na jedan time out u trajanju od jedne minute.

ODLAGANJE UTAKMICE

Član 15.
Zahtev za odlaganje utakmice biti dostavljen Direktoru takmičenja u pisanoj formi 72 sata
prije početka utakmice od strane ovlašćenog lica kluba. Zahtev za odlaganje utakmice mora
sadržati predlog datuma odigravanja utakmice za koju se traži odlaganje.
Da bi utakmica bila odložena potrebna je saglasnost obe ekipe i direktora takmičenja.

Član 16.
Razlog za odlaganje utakmice, čiji je datum objavljen u rasporedu takmičenja, može biti viša
sila (elementarna nepogoda ili tehnički problemi na objektu) ili unapred najavljene
međunarodne obaveze ekipe koja traži odlaganje.

IGRAČI / EKIPE

Član 17.
Pravo nastupa u Državnom prvenstvu imaju igrači koji su uredno prijavljeni za sezonu 2017 i
nalaze se na spisku overenom od strane Direktora takmičenja.
Klubovi su u obavezi da najkasnije 10 dana pre početka takmičenja dostave Direktoru
takmičenja spisak igrača.
Spisak mora da sadrži prezime i ime igrača, datum rođenja i takmičarsku selekciju.
Spisak prijavljenih igrača javni je dokument takmičarskih ekipa i mora biti dostupan drugim
ekipama na uvid (oglasna tabla, internet stranica).

Član 18.
Svi igrači koji nastupaju u Državnom prvenstvu moraju biti osigurani od strane kluba.
Klub je obavezan da pre početka takmičenja kancelariji SHLS, odnosno Direktoru takmičenja
dostavi polisu osiguranja igrača na uvid.

Član 19.
Prelazak igrača iz kluba u klub nije dozvoljen u toku trajanja Državnog prvensta 2017.
U toku trajanja Državnog prvenstva, igrač ima pravo nastupa samo za jednu ekipu.
U slučaju nedolaska golmana neko od igrača prijavljenih za utakmicu oblači golmansku
opremu i nastupa na poziciji golmana. U protivnom primenjuje se Član 6. ovih Propozicija.

Član 20.
Igrači iste ekipe moraju imati različito numerisane dresove iste boje.
Svi igrači moraju imati sledeću zaštitnu opremu :
– kaciga
o Igrači starosti 18 godina i mlađi moraju da imaju potpunu zaštitu za lice
(mrežica)
o Igrači starosti od 18 do 20 godina moraju da imaju najmanje vizir
– štitnici za laktove
– štitnici za noge
– suspenzor
– rukavice za hokej
– štitnik za zube
– grudnjak (za igrače mlađe od 14 godina)
Kapiten i asistenti svake ekipe moraju biti jasno označeni velikim slovima C i A.
Oprema mora biti po međunarodnim pravilima In-line hokeja koje je propisao IIHF.

Član 21.
30 minuta pre početka utakmice, zapisnički sto od ekipa dobija obrazac za prijavu igrača
(spisak igrača koji nastupaju na utakmici).

Član 22.
Zapisnički sto dužan je da po završetku utakmice svakoj ekipi da na uvid u zapisnik sa
sledećim elementima:
– spisak igrača (ime i prezime, broj dresa)
– konačni rezultat
– podaci o golovima
– podaci o asistencijama
– podaci o kaznama
zapisnik sa odigrane utakmice zapisničar u roku od 24 sata od završetka utakmice dostavlja u
elektronskom obliku i/ili štampanoj verziji učesnicima utakmice i Direktoru takmičenja.

TEREN

Član 23.
Igralište mora ispunjavati uslove za igru.
Dimenzije terena su: širina najmanje 20 m i dužina najmanje 40 m.
Mora imati čvrstu ogradu visine najmanje 100 cm.
Podloga mora biti u skladu sa Pravilnikom In-line hokeja IIHF-a.
Utakmice državnog prvenstva igraju se pločicama za In-line hokej. Organizator takmičenja
dužan je da obezbedi dovoljan broj pločica.

DISCIPLINSKE ODREDBE

Član 24.
Direktor takmičenja odlučuje o disciplinskim prekršajima u prvom stepenu u skladu sa
Disciplinskim pravilnikom SHLS.
Na odluku Direktora takmičenja moguće je uložiti žalbu koju razmatra Liga odbor SHLS.
Drugostepena odluka Liga odbora je konačna.

OBAVEZE KLUBOVA

Član 25.
Kotizacija za sezonu 2016 mora biti izmirena u celosti, najkasnije 10 dana pre početka
takmičenja.
Za ekipe koje do datog roka ne ispune svoje finansijske obveze smatraće se da su odustale
od takmičenja.

Član 26.
Klub je dužan da dostavi Direktoru takmičenja imena kontakt osoba, njihove funkcije u klubu,
telefonske brojeve i e-mail adrese.
Sva zvanična prepiska vršiće se isključivo preko dostavljenih kontakata.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.
Propozicije stupaju na snagu danom usvajanja i važe do opoziva.