Usklađivanje opštih akata klubova sa novim Statutom SHLS i Zakonom o sportu

Iz kancelarije Saveza hokeja na ledu Srbije na adrese svih klubova poslat je dopis sa obaveštenjem o neispunjavanju obaveza proisteklim izmenama Statuta SHLS. Generalni sekretar Saveza Danilo Vukotić, ovim putem je još jednom želeo da ukaže svim klubovima da su prema Članu 63 Statuta Saveza hokeja na ledu Srbije svi članovi SHLS dužni da usklade svoju organizaciju, rad i opšta akta sa Zakonom o sportu i novim Statutom SHLS.

Video konferencijska sednica Skupština održana je još 10. jula, a svi članovi SHLS su bili dužni da nakon usaglašavanja svojih statuta sa Zakonom o sportu i novim Statutom SHLS u kancelariju Saveza dostave overan i potpisan primerak  svog statuta u roku od 15 dana. S obzirom da se to nije dogodilo generalni sekretar je morao da reaguje, kako bi se funkcionisanje SHLS uskladilo sa važećim propisima. Nadamo se da će se klubovi odazvati pozivu i svu potrebnu dokumentaciju dostaviti najkasnije do 7. septembra i na taj način omogućiti neomateno funkcionisanje kompletne hokejaške zajednice.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.